bankihitel.hu logó Gyorshitel saját autóra
Hitelkalkulátor
Hitelkalkulátor
Gyorshitel ügyintézés
Autóhitelek szerződéskötési díj nélkül
Fiókkereső

Jognyilatkozat1. Információ

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93834/2016

A Bankihitel.hu weboldalán megjelenő adatok, és információk és feltételek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Bankihitel.hu felelősséget nem vállal

Esetleges félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalunkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett, még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba a Bankihitel.hu-val.

A Bankihitel.hu weboldalairól linkek segítségével elérhető partnerirodák weboldalain szereplő információkat a Bankihitel.hu nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal.


2. A szerzői jogok védelméről

A Bankihitel.hu weboldalán, az azon található minden kép, grafika, logo, szöveges tartalom, adat és információ , illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Bankihitel.hu kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Ezek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.


3. Személyes adatok kezelése

Jelen tájékoztató célja, hogy a www.bankihitel.hu honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.

A tájékoztatás és az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A www.bankihitel.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Bankihitel Kft.-t (ügyvezető: Krausz Judit, székhely: 1139 Budapest, Üteg u. 33. II/16, cégjegyzékszám: 01-09-735993, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-93834/2016) illeti.

A Bankihitel Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan marketing tevékenységet végez.

Tájékoztatjuk, hogy a www.bankihitel.hu honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció és egyes személyes adatok megadása, kezelése szükséges.

Adatkezelő:

Bankihitel Kft.

Az Adatkezelő kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:

info@bankihitel.hu

Az adatkezelés jogalapja:

A www.bankihitel.hu honlapon elérhető hírlevél szolgáltatást igénybe vevő érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

Név
E-mail

Az adatkezelés időtartama:

A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés célja:

gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Ön részére email-en,
hírlevelek, ajánlatok küldése az Ön részére,
a www.bankihitel.hu honlapon elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése az Ön részére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a www.bankihitel.hu honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez elvégzendő regisztráció során a megadott személyes adatainak kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles.

Tájékoztatjuk, hogy a bankihitel.hu weboldal működésével kapcsolatban a bankihitel.hu weboldal ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából.

A regisztráció során megadott személyes adatainak a kezelésére vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Email: info@bankihitel.hu
Postacím: Bankihitel Kft., 1325 Budapest, Pf. 85

Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a nevét, email címét szíveskedjék megadni, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen. Ezen kívül az általunk kiküldött hírlevelek alján található leiratkozási linkre kattintva bármikor egy kattintással leiratkozhat.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés ellen tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az Ön adatait zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu


Az Bankihitel.hu az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.
A Bankihitel.hu az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

I. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93834/2016

1. A Honlap látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap szolgáltatásainak, információinak igénybevételekor önkéntesen aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és feltétel nélkül elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban és egyéb, a Honlap használata során alkalmazott egyes nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap használata során egyidejűleg önkéntesen adatot is szolgáltat, amely részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

3. A Felhasználó a Honlap látogatásával tudomásul veszi, hogy egyes aloldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.

4. A BankiHitel.hu kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga kezeli.

5. A 4. pontban írt személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

6. A BankiHitel.hu a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Ezen időtartam legfeljebb az ügyfél általi leiratkozás időpontjáig tarthat. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a BankiHitel.hu és szerződött partnere olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

7. A BankiHitel.hu a Felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a BankiHitel.hu minden esetben tájékoztatta az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatkezelésre jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni; biztosítja továbbá az érintett számára azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja.

9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a BankiHitel.hu által ajánlott, vagy közvetített termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve, vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereskedelmi kommunikációra válaszolva - a maga részéről is kifejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során név- és lakcímadatait az adatkezelő közvetlen üzletszerző szervnek átadta, továbbá ezeknek az adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult.

10. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

11. A BankiHitel.hu nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót emailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.

12. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Bankihitel Kft.-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

13. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.

14. Bár a Honlap összeállításakor a BankiHitel.hu kellő gondossággal járt el, nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a BankiHitel.hu közöli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

15. A BankiHitel.hu nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

16. A BankiHitel.hu szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.

17. A BankiHitel.hu a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - szerződött partnerén kívül további fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

18. A BankiHitel.hu szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a BankiHitel.hu nem vállal felelősséget.

19. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.

20. A BankiHitel.hu honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Bankihitel Kft.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

21. A BankiHitel.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a BankiHitel.hu jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

22. A BankiHitel.hu a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

23. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, vagy a jóerkölcs követelményeivel.

24. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

II. A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK

1. A Honlap szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében ajánlott a regisztráció. Tárolt adatok: név, email cím, hálózati IP-cím, feliratkozás időpontja.

2. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) szerződött partneren kívül további fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

3. A BankiHitel.hu nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a BankiHitel.hu tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, a Felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

4. A BankiHitel.hu kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

5. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait, illetve a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezeléséhez önkéntesen és határozottan hozzájárul.

6. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

7. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért a BankiHitel.hu nem vállal felelősséget.

9. A BankiHitel.hu fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, illetve felfüggessze.

4. Kárfelelősség kizárása

A Bankihitel.hu nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.